cop15

COP15: Partskonferansen til konvensjonen om biologisk mangfold

Den 15. partskonferansen (COP15) til konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), holdt i Montreal, Canada, har resultert i en ny global avtale for natur og mennesker. Denne avtalen, kjent som Kunming-erklæringen, ble vedtatt av alle 196 parter i CBD og setter en ny visjon for å beskytte og bevare naturen, samtidig som den ivaretar behovene til mennesker og lokalsamfunn.Kunming-erklæringen anerkjenner det presserende behovet for å håndtere det pågående tapet av biologisk mangfold og den eskalerende klimakrisen. Den erkjenner at naturen er essensiell for menneskers velvære, og at det fortsatte tapet av biologisk mangfold undergraver økosystemenes evne til å tilby viktige tjenester, som ren luft og vann, mat og medisiner.


Erklæringen fastsetter et nytt rammeverk for handling, som inkluderer et sett med ambisiøse mål og mål for å beskytte og bevare naturen, samt tiltak for å møte de underliggende driverne for tap av biologisk mangfold. Det etterlyser også større investeringer i bevarings- og restaureringsarbeid, samt innsats for å styrke lokalsamfunnenes og urfolks deltakelse i bevaringsarbeidet.


Et av nøkkelaspektene ved Kunming-erklæringen er vektleggingen av høye ambisjoner. Dette betyr at nasjoner må fortsette å presse på for ambisiøse mål og mål for effektivt å beskytte og bevare naturen. Dette er spesielt viktig gitt den nåværende tilstanden til planeten, som står overfor et enestående tap av biologisk mangfold og en eskalerende klimakrise.


Et annet viktig aspekt ved erklæringen er fokus på levering. Det betyr at avtalen må omsettes til handling på bakken for å få reell innvirkning. Dette vil kreve samarbeid og samarbeid fra myndigheter, organisasjoner og enkeltpersoner på alle nivåer. Erklæringen oppfordrer også til å mobilisere økte økonomiske ressurser for å støtte bevaringsarbeid, og erkjenner den viktige rollen som privat sektor og det sivile samfunn kan spille i denne forbindelse.
Storbritannia og andre nasjoner i FN må spille en nøkkelrolle i denne innsatsen ved å samarbeide for å oppfylle forpliktelsene som ble gitt på COP15. Dette vil innebære et bredt spekter av handlinger, inkludert implementering av politikk og reguleringer som beskytter naturen, investering i bevarings- og restaureringsprosjekter, og bevisstgjøring om viktigheten av biologisk mangfold.


Erklæringen fremhever også behovet for transformativ endring, som betyr at det ikke bare handler om å beskytte og bevare naturen, men også om å endre måten vi lever og driver virksomhet på. Dette krever et skifte i politikk, institusjoner og systemer for å integrere biologisk mangfold og økosystemtjenester i beslutningstaking. Det betyr også å engasjere seg med lokalsamfunn og urfolk som nøkkelpartnere, og anerkjenne deres kunnskap og rettigheter.


Kunming-erklæringen er en historisk avtale som setter frem en ny visjon for å beskytte og bevare naturen, samtidig som den ivaretar behovene til mennesker og lokalsamfunn. Det er en oppfordring til handling for alle nasjoner om å jobbe sammen for å beskytte og bevare jordens biologiske mangfold, og det er et viktig skritt fremover i arbeidet med å møte de presserende miljøutfordringene i vår tid.